นายก อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกูล  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น  ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่  571/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561  ให้ทำหน้าที่บริหารและประสานงาน ในการดำเนินงานของอุทยานธรณีขอนแก่นให้มีความก้าวหน้าไปสู่อุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลก  ภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นำโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น  และกรมทรัพยากรธรณี

       อบจ.ขอนแก่น  ได้ประสานความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ  ซึ่งมีปณิธานตรงกันที่จะใช้แนวทางการพัฒนาอุทยานธรณี  เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่น  ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ผ่านการท่องเที่ยว   การศึกษา  และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน   ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป