จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาและสรุปขอบเขตอุทยานธรณีขอนแก่น ดังนี้