การบริหารอุทยานธรณีขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 571/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ให้ทำหน้าที่บริหารและประสานงาน ในการดำเนินงานของอุทยานธรณีขอนแก่นให้มีความก้าวหน้าไปสู่อุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลก ภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และกรมทรัพยากรธรณี

อบจ.ขอนแก่น ได้ประสานความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ ซึ่งมีปณิธานตรงกันที่จะใช้แนวทางการพัฒนาอุทยานธรณี เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการท่องเที่ยว การศึกษา และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป