ขอบเขตอุทยานธรณีขอนแก่น

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาและสรุปขอบเขตอุทยานธรณีขอนแก่น ดังนี้

  1. เขตอุทยานธรณีขอนแก่น ได้แก่ แนวเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง พร้อมกับพื้นที่ อ.เวียงเก่า และ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น รวมพื้นที่ประมาณ 1,038 ตร.กม.

  2. พื้นที่การพัฒนาต่อเนื่องจากอุทยานธรณีขอนแก่น ได้แก่ พื้นที่ 7 อำเภอรอบแนวเขตอุทยานธรณีขอนแก่น ได้แก่ อ.ภูผาม่าน อ.ชุมแพ อ.สีชมพู อ.หนองนาคำ อ.หนองเรือ อ.บ้านฝาง และ อ.อุบลรัตน์ รวมพื้นที่ประมาณ 2,489 ตร.กม.