ความเป็นมาของอุทยานธรณีขอนแก่น

กรมทรัพยากรธรณี ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดย จังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 จากนั้นมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ.2557 ได้มีการจัดงานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ขึ้นเป็นปีแรก และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางทรัพยากรธรณีในจังหวัดขอนแก่น ส่วนการดำเนินการด้านอื่นๆ ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก เนื่องจากยังขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน

เมื่อต้นปี พ.ศ.2561 จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน “อุทยานธรณีขอนแก่น” โดยได้แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ เป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการอุทยานธรณีขอนแก่น ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมสำหรับการยื่นขอประเมินการเป็นอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO ภายในปี พ.ศ.2562 ต่อไป