ไดโนเสาร์หญ้าแฝก

พี่ประดิษฐ์ สวนธรรมจักร ไดโนเสาร์จากหญ้าแฝกและไหม

หญ้าแฝก (Vetiver) พืชที่ปลูกเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ถือเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในพื้นที่ นำมารวมกับเส้นไหม วัสดุได้มาจากกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในชุมชน ทำเป็นหุ่นไดโนเสาภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก ขุดพบครั้งแรกที่หุบเขาภูเวียง ผลิตภัณฑ์นี้จึงแสดงถึงเอกลักษณ์ของอุทยานธรณีขอนแก่น และความภาคภูมิใจของผู้คนในชุมชนDharmachakra farm’s dinosaur handicraft from Vetiver and silk

Vetiver plant is found abundantly throughout the area with varying uses. When combined with natural silk from the weavers in the community, a dinosaur handicraft could be made. The design represents the famous Phuwiangosaurus sirindhornae, a new genus of sauropod firstly unearthed here in Khon Kaen Geopark. This product weave the geopark’s identity and local pride together in one.