สื่อและเอกสารเผยแพร่

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย (คลิก)

– รายงานฉบับสมบูรณ์ “พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีจังหวัดขอนแก่น(คลิก)