อุทยานธรณีโลกแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย  ได้แก่ “อุทยานธรณีสตูล” ซึ่งได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจาก UNESCO ในวันที่ 17 เม.ย.61 

: http://www.satun-geopark.com/

: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/thailand/satun/