ปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวนทั้งสิ้น 140 แห่ง ใน 38 ประเทศ

สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอุทยานธรณีธรณีโลกของยูเนสโกแล้วจำนวน 8 แห่ง ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง, เวียดนาม 2 แห่ง  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 แห่ง  และไทย 1 แห่ง

http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/list/index.htm