ตัวชี้วัดอุทยานธรณีโลก

1) สภาพธรณีวิทยาและภูมิประเทศ (Geology and landscape)

มีแผนการดำเนินการด้านธรณีวิทยาและภูมิประเทศ ศึกษาขอบเขตอุทยานธรณี มีบัญชีรายชื่อแหล่งธรณีวิทยา ศึกษาความสำคัญและความหลากหลายทางธรณีวิทยา การอธิบายความสำคัญของแหล่งต่างๆ ที่น่าสนใจภายในอุทยานธรณีให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ศึกษาความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบกับอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกที่มีอยู่ วางกลยุทธ์และกฎหมายเพื่อป้องกันการทำลายแหล่งธรณีวิทยาและลักษณะทางธรณีวิทยา มีมาตรการในการป้องกันแหล่งธรณีวิทยาและสิ่งก่อสร้างจากความเสียหายและการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ศึกษาและรวบรวมพื้นที่โดดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การส่งเสริมและดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

2) การสื่อความหมายและการศึกษาสิ่งแวดล้อม (Interpretation and Environmental Education)

จัดทำแผนดำเนินการด้านการศึกษาและการให้ความรู้ จัดกิจกรรมการวิจัย ข้อมูล และการศึกษาเรียนรู้ ด้านธรณีศาสตร์ภายในขอบเขตอุทยานธรณี จัดทำโครงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานธรณี จัดทำสื่อทางการศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดกิจกรรมทางธรณีวิทยาสำหรับกลุ่มโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและมัคคุเทศก์ที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณี จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นกลุ่มการศึกษากลุ่มต่างๆ ให้มาเยี่ยมชมอุทยานธรณี การใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารและการให้ความรู้

3) รูปแบบและแผนบริหารจัดการ (Management Structure)

อุทยานธรณีควรมีแผนดำเนินการด้านการบริหารจัดการ มีแผนแม่บทการพัฒนาอุทยานธรณี แผนการตลาด มีแนวทางการปกป้องมรดกทางธรณีวิทยาและการสร้างการท่องเที่ยวเชิงธรณีอย่างยั่งยืน มีกิจกรรมด้านความหลากหลายทางธรณีวิทยา การอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาอย่างยั่งยืนของอุทยานธรณี มีกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตอุทยานธรณีและพื้นที่ต่อเนื่อง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์บริการข้อมูล จุดบริการข้อมูลขนาดเล็ก ป้ายประชาสัมพันธ์ และเส้นทางเดินศึกษาธรณีวิทยา

4) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism)

จัดทำแผนดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมของอุทยานธรณีในหลายภาษา พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลและการจัดนิทรรศการเกี่ยวพับพื้นที่ต่างๆ ในอุทยานธรณี จัดทำข้อมูลข่าวสารและการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อุทยานธรณี พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ของนักท่องเที่ยว เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในพื้นที่อุทยานธรณี การพัฒนาการนำเที่ยวแบบมีมัคคุเทศก์ในอุทยานธรณี การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อเผยแพร่เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา สร้างกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว การประเมินผู้มาเยือนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

5) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Sustainable Regional Economic Development)

มีแผนดำเนินการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและงานฝีมือของท้องถิ่นโดยการบูรณาการร่วมกับธุรกิจด้านอาหาร การสร้างสรรค์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาของท้องถิ่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท้องถิ่น ดำเนินการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานธรณีกับธุรกิจในท้องถิ่น ประสานและจัดทำข้อตกลงระหว่างอุทยานธรณีและธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและการลงทุนในพื้นที่