ตึกเหลือง

ตึกเหลืองเป็นอาคารเก่า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ.2441 โดยเจ้าเมืองภูเวียง เป็นอาคาร 1 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทย ตัวอาคารก่อด้วยอิฐโบกปูนทาด้วยสีเหลือง ชาวภูเวียงจึงเรียกว่าตึกเหลือง ซึ่งปัจจุบัน คือ “โรงเรียนภูเวียงวิทยายน” ซึ่งตึกเหลืองจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์/โบราณคดี/วัฒนธรรม ที่สำคัญขอนแก่นจีโอปาร์ค (Khon Kaen Geopark)

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนคณะทำงานขอนแก่นจีโอปาร์ค (Khon Kaen Geopark) พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น, สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ขอนแก่น และคณะอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าสำรวจตึกเหลืองเพื่อตรวจสอบและหารือในการบูรณะอาคาร การขึ้นทะเบียนตึกเป็นโบราณสถานของชาติ หรือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นการอนุรักษ์และรักษาอาคารเก่าให้ทรงคุณค่า งดงามอีกทั้งยังปลูกสำนึกให้คนในพื้นที่รักและหวงแหนพื้นที่ของตน ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ภูเวียงวิทยายน นายสวัสดิ์ พรมโสภณ และคณะครูโรงเรียน ภูเวียงวิทยายน