เกลือไดโนเสาร์ ขุมทรัพย์จากบรรพกาล

หน้าดินในบริเวณบ้านบ่อ อ.เวียงเก่า นี้มีขุมทรัพย์จากโลกบรรพกาลซ่อนอยู่ในผืนดินแถบนี้ตั้งอยู่บนโดมเกลือขนาดใหญ่ที่มักจะซึมออกมาบนหน้าดิน

Dino Salt: Treasure from the Ancient Soil

The soil of Ban Boh, Wiang Kao district carries a prehistoric treasure. This surrounding area sits above a largedome of salt that sometimes comes to the soil surface.

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านนาชุมแสง

กิดจากการรวมกลุ่มสตรีบ้านนชุมแสงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลากหลายประเภท ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าห่ม ฝ้ายผ้า ขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ตะกร้าสาน

Ban Na Chum Saeng Cotton Weaver Group

Women of Ban Na Chum Saeng gathered to form this group in order to promote job opportunities, to obtain a sustainable household income,

กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมภูเวียง ผ้ามัดย้อมแม่อรพิน

เกิดจากการนำาฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ มาผลิตเป็นชิ้นงานแฮนด์เมดที่สร้างสรรค์ให้เป็นของฝากที่ระลึกจากชาวภูเวียง ได้แก่ เสื้อเกราะจากรังไหม หมวกถักจากฝ้าย สีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายมัดย้อมลายไดโนเสาร์ ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก มากมาย

Mae Orapin’s Natural Tie Dyed Cloth Shop

A handmade souvenir from Phu Wiang, Orapin’s Shop offers many products made entirely from nature: from beautiful, dinosaur-patterned silken wear like clothes, shawl, or hat, to vest armor made from silken cocoon and so much more.

ผ้าธรณิน บ้านโคกม่วง

เป็นกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายที่สามารถเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตั้งแต่การปลูกต้นฝ้ายกระบวน การผลิต ตลอดจนการจำาหน่ายให้เป็นของ ฝากที่ระลึกจากชุมชน สามารถสร้างสรรค์ให้ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Pha Toranin’s Cloth of Ban Khok Muang

A group of local ladies demonstrated an amazing, traditional process from growing cotton trees to the fnal process of making local products.

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร บ้านนาตาด ผ้าภูมิคีร

มีความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ มีการใช้ดิน และเปลือกไม้จากธรรมชาติ มาเป็นส่วนประกอบ ในกระบวนการย้อมสีผ้า โดดเด่นในเรื่องการนำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมาตัดชุดผ้าพื้นเมือง มีแบบลวดลายที่สร้างสรรค์โดดเด่นและมีผลิตภัณฑ์อื่นๆสามารถเป็นของฝากที่ระลึกจากชาวภูเวียง

Bhumi Khiri’s Local Products

Well known for its hand-woven and naturally dyed cotton products, the Bhumi Khiri (Th: Wisdom of the mountains) group uses soil and tree bark to assist in dyeing their fabric. They also tailor many local-style clothing with wonderful patterns and offer many local products as souvenir from the Phu Wiang Mountains.