จังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen provincial government) โดยอาศัยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 (STATE ADMINISTRATION ACT, B.E. 2534 (1991) (as amended No.8, B.E. 2553 (2010)))  ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น ในปี 2018  ครอบคลุมพื้นที่ 1 อุทยานแห่งชาติ และ 15 ท้องถิ่นใน 2 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น  พื้นที่รวม 1,038 ตร.กม. พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้บริหาร  คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น จากผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่  ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น  จนผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี (Thailand National Geopark Committee) เป็นอุทยานธรณีประเทศไทยในปี 2020 

      Khon Kaen Provincial Government, under the STATE ADMINISTRATION ACT, B.E. 2534 (1991) (as amended No.8, B.E. 2553 (2010)) has announced the establishment of Khon Kaen Geopark in 2018, covering an area of ​​1 national park and 15 localities in 2 districts in Khon Kaen Province, totaling the area of ​​1,038 sq km. The Khon Kaen Geopark Management Board, Advisory Committee, and Khon Kaen Geopark Working Team are also established from local administrators, local authorities, experts from multiple fields and representatives from various sectors. By collaborating with each other, they were able to push Khon Kaen Geopark pass Thailand National Geopark Committee’s standard and earning the geopark a title of “National Geopark” in 2020.