ความเป็นมาของ อุทยานธรณีขอนแก่น : Origin of KhonKaen Geopark

       กรมทรัพยากรธรณี ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554  โดย จังหวัดขอนแก่น  ได้แต่งตั้งคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  จากนั้นมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  ในปี พ.ศ.2557 ได้มีการจัดงานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ขึ้นเป็นปีแรก  และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  เป้าหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางทรัพยากรธรณีในจังหวัดขอนแก่น  ส่วนการดำเนินการด้านอื่นๆ ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก  เนื่องจากยังขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน

       เมื่อต้นปี พ.ศ.2561  จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน “อุทยานธรณีขอนแก่น”  โดยได้แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  เป็นผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น  จากปี พ.ศ.2561 ดำเนินงานเรื่อยมาจนสามารถผ่านการประเมินเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 

   ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการอุทยานธรณีขอนแก่น  ให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  และพร้อมสำหรับการยื่นขอประเมินการเป็นอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO ภายในปี พ.ศ.2567 ต่อไป

Department of Mineral Resources There is an idea to establish the Khon Kaen Geopark since 2011 by Khon Kaen Province. The working group of Khon Kaen Geopark was appointed on July 29, 2011. After that, continuous efforts were made to make it concrete. In 2014, the first year of the Dinosaur Wonder event was organized. and has been held continuously until the present The goal is to publicize and educate about the value of mineral resources in Khon Kaen Province. Other operations There hasn't been much progress. Because there is still a lack of an agency that is the main host for the operation.

At the beginning of the year 2018, Khon Kaen Province assigned the Khon Kaen Provincial Administrative Organization to is the main unit in operation "Khon Kaen Geopark" by appointing the Chief Executive  of Khon Kaen Provincial Administrative Organization Dr. Pongsak Tangwanichkaphong is the director of Khon Kaen Geopark from the year 2018, it has continued to operate until being assessed as a Thailand Geopark on October 28, 2020.

    In this regard, Khon Kaen Provincial Administrative Organization has coordinated with various sectors to participate in the operation of Khon Kaen Geopark to make concrete progress And ready for submission to be assessed as a global geopark by UNESCO by the year 2024.