อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เราเรียกกันว่า “ยูเนสโก”

      UNESCO Global Geoparks are UNESCO's (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) project for the preservation of geological, archaeological, ecological and cultural heritage.


          อุทยานธรณีโลก เป็นขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มีคุณค่าทั้งด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ผ่านการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษา วิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ร่วมกันเรียงร้อยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ให้ทุกคนต่างเห็นความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยาผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

       Global geoparks are areas whose boundaries contain sites of geological, archaeological, ecological and cultural value managed holistically and supporting conservation. They also provide knowledge, education, research and sustainable social and economic development under management with participation from governmental, local, and community sectors. Moreover, global geoparks help remind the public on importance of geological heritage through geotourism and eco-tourism.


ที่มา : : http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/