เสาเฉลียง ประติมากรรมแห่งธรรมชาต

ประติมากรรมจากธรรมชาติที่ผสมผสานหินจากสองยุคสมัย เสาเฉลียงรูปร่างแปลกตาที่ท่านเห็นอยู่นี้เกิดจากการกัดเซาะตามสภาพอากาศ ด้วยกระแสลม ฝน และพายุ เป็นเวลาหลายล้านปี ส่งผลให้หินท่อนล่างกร่อนลงและหินท่อนบนซึ่งอายุน้อยกว่ายังคงสภาพอยู่ปรากฏเป็นเสาหินรูปร่างคล้ายเห็ดที่ เรียกกันว่า “เสาเฉลียง”

Earth Pillar - Mother Nature’s Craft

An earth pillar is a true marvel of nature. The pillar consists of two large rocks from differing ages. Over time, forces of nature like rainfall, wind, and storm eroded the lower part of the pillar while the top part remained. As a result, this mushroom-like earth pillar was formed.