ถ้ำฝ่ามือแดง: ศิลปะแห่งยุคโบราณ

ถ้ำฝ่ามือแดงตั้งอยู่บนภูเวียงใกล้เขตบ้านหินล่อง บนถำ้าหินพบรอยฝ่ามือสีแดงจากการนาบมือแล้วพ่นสีใส่ มีรอยมือทั้งสิ้น 9 รอยเป็นมือใหญ่ 7 มือ และมือเล็กอีก 2 มือนับเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์อีกแห่งที่น่าสนใจ

Fah Mue Daeng Cave:Art from the Ancient

Fah Mue Daeng Cave (Thai: cave of red handprint) located on Phu Wiang mountains near the Hin Long village. A total of 9 Peddish handprints from ancient people were found here. With 7 larger ones and 2 smaller ones, this place is yet another interesting geosite to learn about the past.

ตึกเหลือง แห่งโรงเรียนภูเวียงวิทยายน

ตึกเหลืองที่เห็นอยู่นี้ เป็นอาคารเก่า ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในฐานะโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ชุมชน ปัจจุบันตึกเหลืองนี้อยู่ในโรงเรียนภูเวียงวิทยายนในฐานะแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่คนรักและหวงแหน

Phuwiangwittayayon’s Yellow Building

This yellowish building you see could be dated back to the reign of King Rama V. It was built as Khon Kaen’s frst local school with an attempt to provide education to local children. Currently, the building sits within the wall of Phuwiangwittayayon school as a famous archaeological, cultural, and historical site that the local community dearly cherishes.

ทุ่งใหญ่เสาอาราม ร่องรอยแห่งอดีตกาล

ทุ่งใหญ่เสาอารามเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียง ผู้คนเล่าขานกันว่าทุ่งแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวป่าในสมัยก่อน รอบด้านเป็นป่าเบญจพรรณทอดยาวไกลสุดตา มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่ามากมาย และยังมีดอกไม้ป่าสวยๆหลากหลายสายพันธุ์ที่ผลิบานหลังฤดูฝน ประดับประดาผืนป่าอยู่ทั่วไป

Tung Yai Sao Aram Field: Trace of the forgotten past

Tung Yai Sao Aram Field is a large feld on Phu Wiang valley. A story has been told of this feld’s forgotten past; that it was the residence of ancient people. The feld is surrounded by vast, seemingly endless mixed forest with a variety of trees and animals. After the rainy season, the forest floor will be decorated with an array of blooming wild  flowers - a truly marveling sight to behold.