ตึกเหลือง แห่งโรงเรียนภูเวียงวิทยายน

ตึกเหลืองที่เห็นอยู่นี้ เป็นอาคารเก่า ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในฐานะโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ชุมชน ปัจจุบันตึกเหลืองนี้อยู่ในโรงเรียนภูเวียงวิทยายนในฐานะแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่คนรักและหวงแหน

Phuwiangwittayayon’s Yellow Building

This yellowish building you see could be dated back to the reign of King Rama V. It was built as Khon Kaen’s frst local school with an attempt to provide education to local children. Currently, the building sits within the wall of Phuwiangwittayayon school as a famous archaeological, cultural, and historical site that the local community dearly cherishes.