ทุ่งใหญ่เสาอาราม ร่องรอยแห่งอดีตกาล

ทุ่งใหญ่เสาอารามเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูเวียง ผู้คนเล่าขานกันว่าทุ่งแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวป่าในสมัยก่อน รอบด้านเป็นป่าเบญจพรรณทอดยาวไกลสุดตา มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่ามากมาย และยังมีดอกไม้ป่าสวยๆหลากหลายสายพันธุ์ที่ผลิบานหลังฤดูฝน ประดับประดาผืนป่าอยู่ทั่วไป

Tung Yai Sao Aram Field: Trace of the forgotten past

Tung Yai Sao Aram Field is a large feld on Phu Wiang valley. A story has been told of this feld’s forgotten past; that it was the residence of ancient people. The feld is surrounded by vast, seemingly endless mixed forest with a variety of trees and animals. After the rainy season, the forest floor will be decorated with an array of blooming wild flowers - a truly marveling sight to behold.