กฤษณาโคกหนองนา

กฤษณาโคกหนองนา เป็นศูนย์เรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้


Kritsana Khok Nong 

Kritsana Khok Nong Na a learning center in solving water management problems and sufficiency economy with a combination of folk wisdom be consistent and able to be self-reliant

 

Contact : Khun Pui (ปุ้ย) 0 9332 84453