กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านนาชุมแสง

เกิดจากการรวมกลุ่มสตรีบ้านนชุมแสงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลากหลายประเภท ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าห่มฝ้ายผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ตะกร้าสาน เพื่อสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนให้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัว และเป็นการสืบสานประเพณีไทยโบราณเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาประเพณีไทยในท้องถิ่น เช่น การทอผ้าที่มีสีสันสดใสมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของอีสาน ซึ่งกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านนาชุมแสงนี้ได้รับการคัดสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว (Otop Product Champion)ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ผ้าขาวม้าจากผ้าฝ้าย

Ban Na Chum Saeng Cotton Weaver Group

Women of Ban Na Chum Saeng gathered to form this group in order to promote job opportunities, to obtain a sustainable household income, as well as to preserve local weaving tradition. The group offers many types of local product like colorful cotton clothes, blanket, silken wear, basket, and many more. The group was also announced a 5-star Otop Product Champion from Pha Khaw Mah (Thai-style multifunctional cloth) woven from cotton.