บ้านหินร่อง 

เรียนรู้วัฒนธรรมบ้านหินร่อง ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

Contact : village headman (ผู้ใหญ่ณัฐวุติ) : 0 8687 85353

 Ban Hin Rong

Learn about the community culture of Ban Hin Rong.