ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร บ้านนาตาด ผ้าภูมิคีร

มีความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ มีการใช้ดิน และเปลือกไม้จากธรรมชาติ มาเป็นส่วนประกอบ ในกระบวนการย้อมสีผ้า โดดเด่นในเรื่องการ นำผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมาตัดชุดผ้าพื้น เมือง มีแบบลวดลายที่สร้างสรรค์โดดเด่นและ มีผลิตภัณฑ์อื่นๆสามารถเป็นของฝากที่ระลึก จากชาวภูเวียง

Bhumi Khiri’s Local Products

Well known for its hand-woven and naturally dyed cotton products, the Bhumi Khiri (Th: Wisdom of the mountains) group uses soil and tree bark to assist in dyeing their fabric. They also tailor many local-style clothing with wonderful patterns and offer many local products as souvenir from the Phu Wiang Mountains.