เกลือไดโนเสาร์ ขุมทรัพย์จากบรรพกาล

หน้าดินในบริเวณบ้านบ่อ อ.เวียงเก่า นี้มีขุมทรัพย์จากโลกบรรพกาลซ่อนอยู่ในผืนดินแถบนี้ตั้งอยู่บนโดมเกลือขนาดใหญ่ที่มักจะซึมออกมาบนหน้าดินจากการประมาณการพบว่าบ่อเกลือเหล่านี้มีอายุกว่า 70 ล้านปี ชาวบ้านในบริเวณนี้ได้ใช้ประโยชน์ จากเกลือในหลายด้าน เช่นสมัยก่อนชาวบ้านจะต้มเกลือไปขาย ไปแลกกับข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารจากต่างเมืองนอกจากนั้นยังใช้เกลือในการถนอมอาหารอย่าง “ปลาร้า” รสนัวอีกด้วยการผลิตเกลือสินเธาว์นี้ จึงนับเป็นวิถีชีวิตและ  อัตลักษณ์ของคนในชุมชนบ้านบ่อมานานนับศตวรรษ ก่อนจะมีการทำเกลือในช่วงก่อนฝนแรกของทุกปี ชาวบ้านจะทำการบวงสรวง “เจ้าปู่บ่อเกลือ” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเกลือนี้จะสามารถผลิตได้แค่ในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) ของปีเท่านั้น จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการชาวบ้านจะกวาดหน้าดินที่มีเกลือซึมออกมาแล้วผสมกับน้ำจากบ่อ จากนั้นจึงทดสอบความเค็มด้วยการวางกิ่งไม้ลงบนน้ำเกลือที่ได้ หากไม้จมลงแสดงว่าความเค็มยังไม่ได้ที่ แต่หากไม้นั้นลอยแสดงว่าน้ำมีเกลือละลายอยู่พอใช้ได้ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการต้มเมื่อน้ำเริ่มระเหยออกจะทำให้เกลือเริ่มตกผลึกชาวบ้านจึงจะตักเกลือที่ได้ออกมาผึ่งให้แห้งและแบ่งใส่บรรจุภัณฑ์ต่อไปกระบวนการนี้ นอกจากจะสร้างรายได้ให้ชุมชนจากธรรมชาติแล้วยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์อีกด้วย

Dino Salt: Treasure from the Ancient Soil

The soil of Ban Boh, Wiang Kao district carries a prehistoric treasure. This surrounding area sits above a large dome of salt that sometimes comes to the soil surface. Experts said that these salt lake are more than 70 million years old. For over hundreds of years, local people have been using this natural treasure for many things. They exchanged salt for other things like food and clothes. Local people also use salt product to preserve food, like Pla-Ra (traditional Northeastern-style fermented fsh). Salt production has been their way of life and their identity for over a century. Before the salt production season in each year (around February – before the frst rain), the local holds a ritual to worship the Guardian Spirit of the Salt lake. They can only produce salt between February and April, in the dry season of each year. After the ritual, they start the process. They collect soil surface and mix it with water to make saline solution. Salt makers also use a piece of wood to measure its right salt content; if the wood sinks, it is not salty enough. If it floats, then the saltiness is ready! Then, the boiling begins. After some time, the heat causes water from the solution to evaporate and the salt within to crystallize. After most of the water is gone, white salt crystals are visible. Salt makers then collect, dry, and put the salt into containers. This salt production not only sustains the community, but it also reflects on the culture and lifestyle of the local people.